can-do-thang-9-nam-2023-2024-mam-3

can-do-thang-9-nam-2023-2024-mam-3

CÂN ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ

NHÓM LỚP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Cân

nặng

1

Phan Đức Tài

02-02-2020

14

2

Trần Nguyễn Hải Chi

09-07-2020

17,4

3

Nguyễn Ngọc Bảo Ngọc

22-05-2020

13,7

4

Trịnh Đình Hải Đăng

01-05-2021

16,8

5

Phạm Đoàn Thế Anh

03-03-2021

12,6

6

Hồ Trúc Quỳnh

19-04-2020

13,7

7

Bạch Bá Thịnh

27-11-2020

13,7

8

Pham Tống Minh Khang

04-02-2021

13,6

9

Hoàng Bảo Châu

15-01-2020

15,8

10

Nguyễn Vũ Tuệ Nhi

01-08-2020

17,0

11

Nguyễn Duy Khang

02-07-2020

14,2

12

Trần Anh Khôi

02-09-2020

12,8

13

Pham Minh Khôi

16-06-2020

16,2

14

Nguyễn Quang Thịnh

20-09-2020

12,9

15

Trần Nguyên Khôi

30-08-2020

14,2

16

Nguyễn Minh Quân

19-09-2020